logo

فصلنامه «ايــوان» با مشارکت گروهی از نویسندگان، پژوهشگران و صاحب نظران خبره در حوزه های دانشگاهی و علمی، پیرامون مطالعات و پژوهش های فرهنگي مشترک ايران و فرانسه، به دو زبان فارسي و فرانسوی در پاريس منتشر ميشود و به موضوعاتی چون ایرانشناسی، ادبيات، تاريخ، فلسفه و هنر می پردازد. به عبارت دیگر فصلنامه ایوان، فصل مشترکِ دو فرهنگ ایران و فرانسه در زمینه های مذکور را مورد توجه قرار می دهد.
بسترسازی و فراهم کردن مقدمات انتشار این فصلنامه که شماره نخست آن در ژانویه 2018 انتشار یافته، از نیمه سال 2017 آغاز شده و با همکاری گروه قابل توجهی از نویسندگان، مترجمان و عوامل فنی (شامل ویراستارهای متون فارسی و فرانسه، طراح گرافیک، طراح سایت و ...) به مرحله انتشار رسیده است.
در خصوص معنی نام فصلنامه می توان اشاره کرد: «ایوان» در اصل اصطلاحی در معماری ایرانی بوده که به نشستگاهی بلندتر از اطراف خود اطلاق می شده که معمولاً در بخش بیرونی بناها ساخته می شده است. این مفهوم از نظر استعاری به مفاهیم عرفانی و فلسفی نیز وارد شده است. به طوری که گفته شده ایوان نمایشگر امکانات تعیین و تحدید فضا است و مثل طریقت، فضایی انتقالی بین عوامل زمینی و زمانی. یا حتی واسطه ای بین دو مکان، دو فرهنگ و دریچه ای به سوی جهانی تازه و نیز عنصری پیوند دهنده. از اینرو نام ایوان در معنایی استعاری، به مثابه واسطی فرهنگی میان دو ملت ایران و فرانسه قلمداد می شود.
فصلنامه ایوان درصدد است تا با مشارکت ایرانشناسان بزرگ فرانسوی و نیز پژوهشگران توانای ایرانی، نگاهی داشته باشد به اشتراکات فرهنگی دو کشور و میراث درخشانی که بین دو ملت ماندگار شده است. ایوان از طریق، وب سایت، فیس بوک و کانال تلگرام، جهت مطالعه آنلاین برای علاقه مندان قابل دسترس است.